Updated ngày 17/09/2018


Q. Hình ảnh của tôi tồn tại trên Vuinao Images trong bao lâu?.

A. Mãi mãi, sẽ không bao giờ xóa hình ảnh trừ khi bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.


Q. Kích thước file tối đa tôi có thể upload là bao nhiêu?

A. 25MB cho người dùng đã đăng ký, 10MB cho khách.


Q. Có giới hạn kích thước hình ảnh nào hoặc hình ảnh của tôi bị thay đổi kích thước khi tải lên không?

A. Không, tất cả các hình ảnh sẽ được giữ nguyên khi tải lên, không thay đổi kích thước, không nén.


Q. NSFW là gì?

A. Hình ảnh nhạy cảm, không an toàn khi công khai, bạn có thể đánh dấu chuyển hình ảnh nào không phù hợp sang chế độ riêng tư (chúng tôi cũng có thể đánh dấu hình ảnh mà chúng tôi cảm thấy rơi vào danh mục này)


Q. Website có yêu cầu đăng ký không

A. Không, khách hoàn toàn được phép upload nhưng bị giới hạn dung lượng file (10MB)


Q. Tôi có thể tạo một album riêng không?

A. Có, khi bạn tạo một album trong hồ sơ của bạn (đầu tiên bạn phải đăng ký một tài khoản), bạn có 4 tùy chọn, Công khai, Riêng tư, Riêng tư bất kỳ ai có liên kết hoặc mật khẩu riêng bảo vệ album.


Q. Tôi có thể xóa hình ảnh đã upload lên không?

A. Chỉ khi bạn upload lên khi đang đăng nhập, các quản trị viên có thể xóa nội dung tải lên của khách.


Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit any image by touching the image preview
You can add more images from your computer or add image URLs.
You can add more images from your device, take a picture or add image URLs.
Uploading 0 image (0% complete)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Upload complete
Uploaded content added to . You can create a new album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can create a new album with the content just uploaded. You must create an account or sign in to save this content into your account.
No image have been uploaded
Some errors have occured and the system couldn't process your request.
    or cancelcancel remaining
    Note: Some images couldn't be uploaded. learn more
    Check the error report for more information.
    JPG PNG BMP GIF WEBP 2 MB