Điều khoản dịch vụ của Vuinao Images

Giới thiệu

Các Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn được viết trên website này sẽ quản lý việc bạn sử dụng website của chúng tôi, Vuinao Images có thể truy cập tại https://vuinao.net. Các điều khoản này sẽ được áp dụng đầy đủ và ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng website. Sử dụng các dịch vụ trên website đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được viết tại đây. Bạn không được sử dụng website này nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của trang web.

Quyền sở hữu nội dung

Với nội dung không thuộc sở hữu của bạn, bạn không được phép upload lên website dưới mọi hình thức khi chưa có được sự đồng ý của bên sở hữu bản quyền. Vuinao Images sẽ xoá bất kỳ lúc nào khỏi website nếu có đơn vị sở hữu yêu cầu.

Nội dung của bạn

Trong bất kỳ nội dung nào bạn upload lên và đặt chế đô công khai. Bằng cách hiển thị công khai nội dung của bạn là bạn cấp cho Vuinao Images giấy phép không độc quyền, cấp phép phụ để sử dụng, sao chép, điều chỉnh, xuất bản, phân phối nó trong mọi phương diện.

Trách nhiệm

Trong mọi trường hợp Vuinao Images sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng website này, từ trách nhiệm gián tiếp, hậu quả theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng website.

Sửa đổi điều khoản

Vuinao Images được phép sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào nếu thấy phù hợp và bằng cách sử dụng trên website, bạn phải xem lại các Điều khoản một cách thường xuyên.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Vuinao Images và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng website và thay thế tất cả các thỏa thuận, hiểu biết trước đó.

Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit any image by touching the image preview
You can add more images from your computer or add image URLs.
You can add more images from your device, take a picture or add image URLs.
Uploading 0 image (0% complete)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Upload complete
Uploaded content added to . You can create a new album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can create a new album with the content just uploaded. You must create an account or sign in to save this content into your account.
No image have been uploaded
Some errors have occured and the system couldn't process your request.
    or cancelcancel remaining
    Note: Some images couldn't be uploaded. learn more
    Check the error report for more information.
    JPG PNG BMP GIF WEBP 2 MB